Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 Enhver leverance fra CONFIR sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

 

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført i eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for CONFIR, medmindre CONFIR udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

 

 

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftaler mellem køber og CONFIR anses først for indgået, når aftalen er bekræftet af CONFIR skriftligt eller på mail, f.eks. ved ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og købers ordre eller accept er ordrebekræftelsen gældende. CONFIR forbeholder sig ret til mellemsalg.

 

2.2 Tekniske oplysninger, vejledning m.v. Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, vægt, ydeevne og lignende i brochurer, PowerPoint præsentationer, CONFIR hjemmeside m.v. er kun vejledende. CONFIR´S oplysninger er kun bindende, når særskilt garanti skriftligt eller på mail er ydet for disse som et led i aftalen.

 

2.3 Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af produktet, herunder for at Køber kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, dimensioner, samt at produktet kan fungere i det påtænkte miljø.

 

2.4 Ved godkendelse af tegninger overtager, køber ansvaret og risikoen for, at det i henhold til de pågældende tegninger producerede emne design- og konstruktionsmæssigt fuldt ud er egnet til den anvendelse eller det formål, som køber anvender emnet til.

 

 

3. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

3.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdag. 8 dage netto.

 

3.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. pkt. 3.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

 

3.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

 

3.4 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser over for CONFIR, forbeholder CONFIR sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, herunder tilbageholde leverancer, der allerede er overgivet til transportør, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted. Eventuelle omkostninger for tilbageholdelser af leverancer der er overgået til transportør, sker for købers regning og risiko.

 

3.5 CONFIR forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

 

 

4. Levering

4.1 Leveringen er altid ab. lager, medmindre andet er aftalt skriftligt eller på mail i konkrete tilfælde. Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår ydelsen for købers regning og risiko hos CONFIR. CONFIR er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

 

4.2 Ethvert af CONFIR meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for CONFIR, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

 

4.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er CONFIR berettiget til at forlænge denne med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider CONFIR den forlængede leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider CONFIR den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.

 

4.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelses beføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

 

 

5. Priser

5.1 Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af CONFIR prislister, ordrebekræftelser m.v. Tilbud og priser angivet i ordrebekræftelse er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne offentlige skatter, afgifter, gebyrer m.v.

 

5.2 CONFIR forbeholder sig ret til enhver tid med 14 dages varsel at ændre priser som følge af ekstraordinære produktions og leveringsomkostninger.

 

 

6. Reklamationer og mangler ved varen

6.1 Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varerne samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader og krav skal straks gøres gældende over for transportøren ved modtagelse ved at notere dette på fragtpapirerne, og straks sende en kopi til CONFIR. Skjulte transportskader skal gøres gældende senest 5 arbejdsdage fra modtagelse. Herefter hæfter CONFIR ikke for eventuelt senere konstaterede transportskader.

 

6.2 CONFIR hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer køber oprindelige fejl og mangler, skal Køber straks, og senest 5 arbejdsdage efter modtagelse, skriftligt reklamere til CONFIR med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. 6.3 Såfremt varerne af køber er transporteret til 3.mand og eventuelle fejl og mangler konstateres, hæfter CONFIR kun for eventuel om levering til/fra den leverede adresse.

 

6.4 CONFIR ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage afhjælpning af manglen, om levering eller at meddele køber et af CONFIR´s fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende. Viser det sig, at der ikke foreligger nogen fejl og mangel, som kan gøres gældende overfor CONFIR, har CONFIR ret til at kræve rimeligt vederlag for det udførte arbejde eller den/de ekstra leverancer som er udført.

 

 

7. Begrænset hæftelse

7.1 CONFIR hæfter, uanset på hvilket grundlag kravet rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende. CONFIR’S ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som køber har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er CONFIR’S samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK 100.000.

 

 

8. Force majeure

8.1 CONFIR er ikke ansvarlig over for Køber, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratrædende af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som CONFIR ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er CONFIR berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

 

9. Eksport

9.1 Køber er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler om eksportkontrol og er herunder forpligtet til at indhente alle nødvendige tilladelser iht. dansk eller ethvert andet berørt lands lovgivning. Køber er forpligtet til at undlade levering/eksport af ydelsen/produkter til selskaber/personer, som det i henhold til amerikanske eksportbestemmelser er forbudt at levere til (Table of denial Orders/US denied Persons List etc.). 9.2 Ved eksport af ex Works leveringer er det købers fulde ansvar at sikre sig alle nødvendige transport dokumenter, erklæringer m.v. der måtte kræves til det importerende land, er til stede.

 

 

10. Ugyldighed

10.1 Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse vilkår er eller bliver ugyldige, skal vilkårene fortsat være gyldige mellem Parterne. Parterne er i dette tilfælde forpligtet til at erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retsstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

 

 

11. Tvister

11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkeviden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres i Danmark ved de almindelige domstole efter dansk ret. Lovvalget er dansk, og rets sproget er dansk. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod CONFIR vedrørende produktansvar.